Kişisel Verilerin İşlenmesine İkişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Reslan Etiket Baskı ve Ambalaj Sanayii Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından çalışanlara, çalışan adaylarına, ziyaretçilere, müşteri ve tedarikçiler bünyesinde görev alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; Şirket çalışanlarının istihdamının sağlanması, işe alım süreçlerinin ve insan kaynakları prosedürlerinin uygulanabilmesi, tedarikçi ve müşterilerle sözleşmesel ilişkilerin ve talep/teklif formu iletiminin sağlanabilmesi, işyerinde fiziki güvenliğin sağlanabilmesi, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı, fiziki ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket’in faaliyetleri çerçevesinde istihdam ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla otomatik olan veya olmayan yollarla edinilir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkerler

 

Şirket, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen koşullara uygun hareket eder ve kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri benimser;

 1. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,

 2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,

 3. Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlara bağlı kalınması,

 4. Kişisel verilerin gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre ile saklanmaması.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde veri depolama ve e-mail hizmetlerinin alındığı yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Daha önce Şirket’e bildirilmiş bir email adresi varsa info@reslan.com.tr adresinden email aracılığıyla, bildirilmiş bir email adresi yok ise Birlik Cad. Akasya Sok. No: 13 Telsizler, Sefaköy Küçükçekmece İstanbul adresinden posta aracılığıyla, kişisel verilerin işlenme esaslarına ilişkin her türlü bilgi talebinde bulunulabilir.

 

 

Veri Sorumlusu Sıfatıyla

Reslan Etiket Baskı ve Ambalaj Sanayii

Ticaret Anonim Şirketi